Glede na okrožnico MIZŠ z dne 4. 2. 2021 (št.: 6030-2/2021/10) so starši oproščeni plačila vrtca, če je le-ta zaprt oziroma, če je staršem ali otrokom odrejena karantena in otrok zaradi tega ne obiskuje vrtca (102. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE)).

Za vse primere odsotnosti otroka zaradi odrejene karantene, je za oprostitev plačila vrtca za čas odrejene karantene potrebno prinesti potrdilo NIJZ. Potrdilo o odrejeni karanteni otroku ali staršu dostavite do 5. v mesecu za pretekli mesec.